siclogo
siclogo
Här kan du läsa om olika pågående projekt som Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund genomför.

Just nu pågående projekt är: Ålutplantering (Avslutat 2010), Lakeprojektet (Avslutat 2013), Kräftforskningsprojekt (Avslutat 2014), Trap & Transport, eller Charterresa till Sargasso (Pågående), Stockholms fiskauktion AB (full fart), MSC-certifieringar (Pågående), Vätterrödingen (Avslutat 2015), Kontrollprogram för sikfiske (Pågående), Marknadsföring av fisk från Mälaren och Hjälmaren (Avlusat), Ålen i Bolmen (Pågående), Fisketillsyn (Avslutat), Projekt Utbildningsresa (Avslutat) och Resursfisk (pågående)

(klicka på länkarna för att komma till projekten längre ner på sidan)
Insjöfiske

Ålutplantering (Avslutat 2010)

2009 års ålutplanteringar har verkställts med framgång. Detta år var sista året som SIC administrerade ålutplanteringarna. I fortsättningen kommer staten att ombesörja arbetet med inköp och administration. Medlemmar kommer att fortsätta bistå med själva utsättningarna.[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Lakeprojektet (Avslutat 2013)

Avser att öka förutsättningarna för att nå ett långsiktigt lönsamt fiske genom nyttjande av den tidigare icke marknadsförda laken.

Avsikten är att göra denna utsökta matfisk tillgänglig på marknaden.

Projektperioden är 2008-03-26 - 2010-12-31 och har en budget på 1,5 mkr.

Målen är:
-att nå ökad lönsamhet i det småskaliga insjöfisket.
-att ta fram effektiva och skonsamma metoder för fiske efter lake.
-att utveckla teknik för hantering av produkten fram till kund.
-att sprida kunskap om lakefisket och hanteringen till fiskarena.
-att bibringa kunden kunskap om att laken fiskas selektivt och skonsamt.
-ta fram modell för smakupplevelse såsom varande besöksmål.

Målgrupper för projektet är konsumenter och fiskare.

Produkter finns redan tillgängliga för marknaden, såsom:
-fryst bukfilé
-fryst ryggfilé
-fryst och beredd rom
-ovanstående produkter finns även ofryst


Insjöfiskarena / Mats
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Kräftforskningsprojekt (Avslutat 2014)

Utveckling av förvaltningen av signalkräfta - hur skall man optimera fisket och förutsäga risken för populationskollapser?

Detta var titeln till en ansökan våren 2008 till Europeiska Fiskerifonden för att få medfinansiering till ett utvecklingsprojekt som är tänkt att utmynna i råd kring hur man uppnår ett hållbart kräftfiske. Signalkräftan har under det senaste decenniet ökat kraftigt i betydelse hos det svenska insjöfisket, och utgör en mycket stor del av inkomsterna för yrkesfisket i Hjälmaren och Vättern.

Trots långa traditioner med kräftfiske i landet finns det stora luckor i kunskaperna. Det behövs därför ett förbättrat kunskapsunderlag och en utveckling av övervakningen och rådgivningen på kräftfiskets område. Genom att analysera gamla och nya data och genom att driva ett nära samarbete med yrkesfisket (genom SIC), kräftfiskare med enskild fiskerätt, regionala myndigheter och forskare på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium, skall förslag på nya regelverk och förbättrad rådgivning tas fram. Tanken är att slå ihop de erfarenheter och kunskaper som de olika deltagarna har för att försöka svara på frågan som alla ställer sig: Hur påverkar fisket bestånden och hur skall fisket bedrivas på bästa sätt?

Projektplanen innehåller fem sammanhängande arbetspaket:
1. Sammanställning av befintlig kunskap.
2. Inhämtning av ny kunskap.
3. Samarbete med yrkesfiskare och andra intressenter.
4. Analyser och modeller baserade på tillgängliga data.
5. Förslag på nya förvaltningsstrategier, råd och riskanalyser för signalkräfta.

Projektet tjuvstartade i liten skala 2008 men satte igång ordentligt våren 2009 när slutligt besked kom om medfinansiering från Europeiska Fiskerifonden. Förhoppningen är att få fortsatt finansiering även 2010 - 2013, det vill säga så långt projektplanen sträcker sig.

Under sommaren har personal från Sötvattenslaboratoriet följt med fiskarena och tagit stickprov på de kräftfångster som görs i det ordinarie fisket. Man har undersökt fångsten och samlat information om kräftornas storlek och kön, könsmognad, och om kräftorna är skadade eller har kräftpest. Fiskarena som deltar i studien har också bokfört sina fångster lite noggrannare än normalt. Standardiserade provfisken skall genomföras och ytterligare stickprov kommer att tas på fångsterna under sensommaren. Dataläggning och analyser av resultaten kommer att göras när kräftsäsongen är slut för i år.

Det ömsesidiga intresset har varit stort och samarbetsklimatet mycket gott.


Lennart Edsman

Forskare

Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium


2010.02.10/12
Konferenser har hållits i Jönköping och Örebro för utvärdering av arbetsåret och disputation kring kommande års arbete. (Bild från Jönköping)

2010.11.12 Delrapport över projektets framskridande. Var så god klicka här

2011.11.22 KOstnader som uppkommit i projektet och som skall debiteras SLU och projektet skall debiteras på följande adress senast 30/11-11:
Insjöfiskarenas AB
Kräftforskningsprojektet
Tjust-Lunnagård
341 93 Bolmsö

2014.12.31 Projektet avslutat och finns tillgängligt hos SLU


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Trap & Transport, eller Charterresa till Sargasso (Pågående)

2009Konstateras att det europeiska ålbeståndet har det riktigt besvärligt.

Kraftverk, en ökande skarvpopulation och kanske andra för oss ännu okända faktorer gör det svårt för ålen.

Även fisket har en icke odryg anpart i ålbeståndets tillkortakommande.

Fisket har reducerats, vilket tyvärr inte får så stor effekt inom det område där våra medlemmar fiskar eftersom huvuddelen av den ål som växer upp gör det i vatten som belastas av vandringshinder. Ofiskad ål hamnar i kraftverkens turbiner.

Kraftindustrin kan omöjligen förväntas klara av att bygga bort vandringshindren inom en tidsutdräkt som krävs för att ålen skall kunna räddas.

Skarven har samma skyddsstatus som ålen och myndigheterna förmodas inte öka skyddet för ålen genom att minska den på skarven inom den närmaste framtiden. Det finns heller inga forskningsresultat ännu till stöd för något dylikt.

Insjöfisket har därför vid styrelsesammanträde den 11 nov -09 beslutat att för kraftindustrin framlägga en plan för att tillsammans med desamma flytta lekmogen ål från uppväxtområdena till västkusten.

Idén om detta har kommit från flera håll, men det känns som om det nu kan vara praktisk möjligt att verkställa densamma.

Tanken är dels att omdestinera ål från konsumtion till lekplats och dels att försöka få igång vilande fiskeresurser innan dessa överförs på andra områden.

Våra medlemmar har under flera årtionden deltagit i arbetet med transport av ålyngel upp till tillväxtområden och det omvända ter sig inte innebära några större svårigheter.

Genom att flytta blankålen med början redan innevarande säsong tvingas inte ålbeståndet vänta på färdigställande av vandringsvägar,utan får ett omedelbart stöd.

Vi vill på detta sätt försöka att som näring och tillsammans med andra aktörer ta vårt ansvar för ålens framtid genom de resurser som redan finns hos våra medlemmar.

2010


Januari 2010:

Projektet har framskridit till ett läge där vi vet att flera fiskare är redo att igångsätta fiske för projektets räkning redan detta år.

Överenskommelse har skett med transportör om deltagande i projektet.

2010.03.17 skrev Kraftindustrins företrädare och Fiskeriverket
på ett avtal om åtgärder för räddande av ålen förbi kraftverken. En av åtgärderna är flyttning av ål!
Avtalet kan bli ett oerhört kraftfullt medel att hjälpa ålbeståndet.
Är ålbeståndet på väg att bli ålvälbestånd??

2010.07.22 Avtal slöts mellan SIC och med delar av kraftindustrin.

Lilla Edet på 1800-talet


Lilla Edet


Utsläpp av ål vid Lilla Edet


Utsläpp av ål vid Lilla Edet


2011Några bilder från lastningen i Vänersnäs:

Erik Sparrevik från Vattenfall samt 5 x Gustavsson..
Erik Sparrevik från Vattenfall samt 5 x Gustavsson..

Vägning och kvalitetskontroll. Jimmy Gustavsson
Vägning och kvalitetskontroll. Jimmy Gustavsson

Vattenfalls kontrollant, Björn Lindkvist samt Jimmy Gustavsson
Vattenfalls kontrollant. Björn Lindkvist samt Jimmy Gustavsson

Första stinten på resan till Sargasso....
Första stinten på resan till Sargasso....

2012


För innevarande år har Vattenfall beslutat höja insatsen med 50%. HaV har bistått med dispenser för att uppnå detta mål.

2013


20130414 Beslut hos kraftindustrin att utöka verksamheten innevarande år med 50%.

2014


Kraftindustrin har beslutat fortsätta verksamheten under 2014.


2015


Kraftindustrin fortsätter verksamheten med något utökad budget. Vi ligger nu väldigt nära yrkesfiskets prestationsgräns. För ytterligare T&T-verksamhet krävs fleråriga beslut som kan möjliggöra att de befintliga fiskeföretagen vågar återinvestera och de förbjudna vågar starta upp igen. Särskilt problematiskt är utloppsfisket i Bolmen, där myndigheterna inte tillåter nyinvesteringar. Detta innebär att ål istället försvinner i Lagaåsystemets kraftverk.


2016


Projektet fortsätter 2016 på samma sätt som 2015.


2017


Projektet fortsätter på samma premisser som 2016.

2018


Projektet har flyttat omkring 11 000 ålindivider förbi turbinerna.

2019


Projektet fortsätter på samma premisser som 2018.

2020


Projektet fortsätter på samma premisser som 2019. Ungefär samma resultat som senaste åren. Ytterligare fiskeföretag har tillkommit.


Filmklipp från 2014-års T&T
Film från utsättning
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]Stockholms fiskauktion AB (full fart)

Insjöfisket har under 2015-16 varit delaktigt i bildandet av ett bolag som skall bedriva fiskauktion på slakthusområdet i Stockholm.
Projektet avslutades i november 2016 i och med auktionens start.
Stockholms Fiskauktion har blivit en mycket viktig aktör som betjänar insjöfisket.


Auktionens hemsida

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


MSC-certifieringar (Pågående)

Gos
Tre projekt som gjorts i samarbete med Europeiska fiskerifonden sedan 2006


Hjälmaren


Hjälmarens gösfiske certifierades 2006 såsom världens första certifiering av insjöfiske. Recertifierng är klar och gäller till 2018.
Till vänster på startsidan finns en länk till Hjälmarens Msc-gösfiske med information om certifikaten och om vilka fisken som deltar.


Vänern


Vänern har gjort en s.k. preassessment under 2014 med stöd från Europeiska Unionen, där vi konstaterade att det är högst möjligt att genomföra en full certifiering av gösfisket.
Själva certifieringen påbörjades under våren 2016 i samarbete med Mälaren.
Projektet är nu klart och våra medlemmar i Vänern säljer certifierad Gös i och med vårfisket 2017.


Mälaren


Under våren 2016 påbörjades även i Mälaren processen att certifiera gösfisket.
Projektet är klart och våra medlemmar i Mälaren säljer certifierad Gös från och med vårfisket 2017

Övriga planerade certifieringar


Under 2019 och framåt kommer SIC att överväga certifieringar av andra arter.
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Vätterrödingen (Avslutat 2015)

Länsfiskekonsulenten Anton Halldén i Jönköping har länge haft en vision om att låta den höga kvaliteten på vätterfisken återspeglas i konsumenternas syn på exempelvis rödingen från sjön.

Inom fisket vill vi gärna delta i ett arbete för att göra denna vision verklig, och den 17 juli 2012 samlades en förberedande grupp på restaurang Spira i Jönköping för att brainstorma.

20130515
Redovisning av förstudien är gjord. Huvudprojektdelen har startat.

vatterroding1
Roland, Ywonne, Adam, Anton och Mats. Spira´s Patrik vid kameran

Maj 2015: Projektet avslutat och redovisat.

Vild Vätterfisk lever nu sitt eget liv!

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Kontrollprogram för sikfiske (Pågående)

Gos

Under våren 2015 öppnade Sic ett kontrollprogram som avser att ge möjlighet att framställa data om dioxinhalterna i sik. Resultatet skall användas för att ange hur fisket skall bedrivas på sätt så att konsumenternas hälsa inte riskeras, och för att myndigheterna ska kunna bedöma rimligheten i fisket.
Deltagande är öppet för medlemmar, men även för andra enligt överenskommelse.
Dokument i ärendet utlämnas under fliken "Kontrollprogram för Sikfiske" till vänster på hemsidan.
I januari 2017 utökades verksamheten kring kontrollprogrammet genom tvenne mindre projekt specifika för Vänern och Vättern, samt ett nationellt.
Projekten avser att ta en stor mängd prover avseende dioxinets korrelation till fetthalt och för att finna ut vilka bestånd som är fiskbara. Projekten skall även framställa kontrollprogram som kan utges till fisken som har behov av detta.
Projektägare är SIC och det vetenskapliga arbetet sköts av SLU och IVL.
Totala budgeten för de tre projekten är drygt 10 mkr.
Projektets hemsida
Om kontrollprogrammet på SIC:s hemsida

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Marknadsföring av fisk från Mälaren och Hjälmaren (Avlusat)

Ett projekt i samarbete med Leader Mälardalen och EU:s Regionala utvecklingsfond


Gos

Projektet startade 2016 med syfte att göra fisken från sjöarna populär genom att nyttja möjligheten som gavs i och med att all gös från de båda sjöarna var MSC-certifierade och att en ny marknad öppnades då Stockholms Fiskauktion öppnade sin verksamhet i november 2016.
Projektledare är Johan Nilsson som avser att slutredovisa projektet under vintern 2017-18.
Redan under projektets gång har noterats avsevärda prisökningar på gös, gädda, abborre, kräfta och ål från de två sjöarna.
Projektledare: Johan Nilsson
Ekonomihantering: SIC:s kansli
Projektägare: SIC AB

Mer på Svensk Gös hemsida
Mer på SIC:s hemsida[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Ålen i Bolmen (Pågående)

Ett projekt som ägs av Bolmens Fvof i samarbete med SLU och där vi bistår i yttersta marginalen...


Gos Gos


Sjön Bolmen i sydvästra Småland har historiskt sett haft ett utmärkt ålfiske, som under senare år främst fiskats för Trap & Transport i akt att främja ålens reproduktion.
Bolmens Fiskevårdsområdesförening har noterat att de stora utsättningar av ålyngel som gjorts inte resulterat i förväntad produktion.
Av detta skäl har föreningen ansökt om medel ur EU:s Fiskerifond via Hallands Leaderområde för att försöka utreda skälet till misslyckande.
Positivt beslut om projektet fattades i Leaderområdet den 14/9 2017.
Insjöfiskarena har bistått projektet i samband med ansökan och kommer att delta genom ekonomihantering och administration åt föreningen.
Projektledare kommer att vara Claes Gauffin, Bolmens Fvof.
Vetenskaplig del skötes av Håkan Wickström, SLU.
Projektägare: Bolmens Fiskevårdsområdesförening

LLUH Halland

SLU Aqua

Bolmens Fvof

Europeiska Havs- och fiskerifonden
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Fisketillsyn (Avslutat)

Ett projekt i samarbete med LLUH Halland och EU:s Fiskerifond


Gos Gos


Projektet avser att visa en modell för uppbyggnad av ordentlig fisketillsyn i privatägda fiskevatten i landet.
Tillsammans med Länsstyrelsepersonal från Jönköpings län och Fiskevårdsområdesföreningen samt material från Fiskevattenägarna har ett 20-tal tillsynsmän från sjön Bolmen utbildats i fisketillsyn.
Projektet, som skall avslutas under 2017, har under första säsongen redan visat att tillsynen bidragit bättre ordning i sjön.
Projektägare: SIC AB

LLUH Halland
Länsstyrelsen i Jönköping om tillsyn
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Europeiska Havs- och fiskerifonden


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Projekt Utbildningsresa (Avslutat)

Resa till Finland 20190314 - 17Leader

Resans ändamål:


Resans syfte var att ge våra medlemmar en insikt i det förnämliga Finska insjöfiskets metoder och redskap, att ge våra medlemmar en möjlighet att träffas för samvaro och kunskapsutbyte och ett organisationsutbyte i samma anda....
...Och det blev riktigt trevliga och lärorika dagar i Finland

Detta gjorde vi:På morgonen den 14 mars startade bussen från kansliet och körde sedan på västra sidan av Vättern och norr om Hjälmaren och Mälaren.
På kvällen embarkerades Tallink-Silja i Stockholm där kvällsbuffé avätås, sömn erhölls och frukost intogs före ankomst till Helsingfors.

15/3
- Helsingfors till Juva, där vi bekantade oss med direktförsäljningsverksamhet i Juva i form av försäljning från fiskvagn
Man beställer sin fiskprodukt och betalar via en app i telefonen. Därefter erhålles en kod till låset, och så är det bara att hämta produkten innanför dörren..... Man behöver så att säga inte "hänga på låset" tills personalen behagar öppna!

Direktvagn
Bild på direktförsäljningscontainern i Juva.


Från Juva åkte vi till Kerimäki och Kerimäki fiskhus, ett gemensamt utrymme där ca 15 fiskare förbehandlar sin fångst av siklöja. Om Kerimäki fiskeri
Fisket i Kerimäki och sjön Saimen är omfattande, inte minst avseende på siklöja. I ett hållbart fiske utnyttjar man de olika åldersklasserna och inte bara romen avnjutes, utan även fiskköttet uppskattas på marknaden till ett mycket trevligt pris för producenten. Vi noterade att siklöja från Kerimäki fiskhus fanns att avnjuta på Silja Symphonis buffé på hemvägen!


Bild på Kerimäki Fiskhus. I mitten av bilden ses Kim Jordas som tillsammans med EU-ansvarige Pekka Sahama var våra värdar på resan.


16/3
Ryssje- och nätfiske på Haukivesi is med Markku Kettunen.
Om Haukivesi på Wikipedia
Markku Kettunen bedriver både nätfiske och sälsäkert ryssjefiske. Även under isen. I Saimen finns vikaresäl som tvingar fiskenäringen att tänka till rejält för att inte skada sälen och att inte få redskapen förstörda. Och detta lyckas man faktiskt bra med.

Markku Kettonen
Markku Kettunen


Vi vill tacka Kim Jordas från det Finska Fiskareförbundet och Pekka Sahama från EU-kontoret för ett enastående fint arrangeman i Finland.
Kim JordasKim Pekka SahamaPekka
Ett tack också till Marie Wallén och Leif Bjurka som hjälpt till med kommunikationen med vårt broderland, respektive stått för skjutsen....


Om reseföretaget:


Leif Bjurka

Reseföretaget är Ivars Svenssons Trafik AB med reseansvarig och pilot Leif Bjurka. Leif har stor erfarenhet av att arrangera resor och var den förste svensk som korsade Sahara med egen buss på 80-talet....
Om Ivar på Wikipedia
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]Resursfisk (pågående)

Ett projekt som drivs av Stockholms Länsstyrelse och Axfoundation,och där SIC är samarbetspartner.