siclogo
siclogo
Här kan du läsa om olika pågående projekt som Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund genomför.

Just nu pågående projekt är: Ålutplantering (Avslutat 2010), Lakeprojektet (Avslutat 2013), Kräftforskningsprojekt (Avslutat 2014), Trap & Transport, eller Charterresa till Sargasso (Pågående), Stockholms fiskauktion AB (avslutat 2016), MSC-certifieringar (Avslutat 2017), Vätterrödingen (Avslutat 2015), Kontrollprogram för sikfiske (Pågående), Marknadsföring av fisk från Mälaren och Hjälmaren (Pågående), Ålen i Bolmen (Pågående) och Fisketillsyn (Pågående)

(klicka på länkarna för att komma till projekten längre ner på sidan)
Insjöfiske

Ålutplantering (Avslutat 2010)

2009 års ålutplanteringar har verkställts med framgång. Detta år var sista året som SIC administrerade ålutplanteringarna. I fortsättningen kommer staten att ombesörja arbetet med inköp och administration. Medlemmar kommer att fortsätta bistå med själva utsättningarna.[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Lakeprojektet (Avslutat 2013)

Avser att öka förutsättningarna för att nå ett långsiktigt lönsamt fiske genom nyttjande av den tidigare icke marknadsförda laken.

Avsikten är att göra denna utsökta matfisk tillgänglig på marknaden.

Projektperioden är 2008-03-26 - 2010-12-31 och har en budget på 1,5 mkr.

Målen är:
-att nå ökad lönsamhet i det småskaliga insjöfisket.
-att ta fram effektiva och skonsamma metoder för fiske efter lake.
-att utveckla teknik för hantering av produkten fram till kund.
-att sprida kunskap om lakefisket och hanteringen till fiskarena.
-att bibringa kunden kunskap om att laken fiskas selektivt och skonsamt.
-ta fram modell för smakupplevelse såsom varande besöksmål.

Målgrupper för projektet är konsumenter och fiskare.

Produkter finns redan tillgängliga för marknaden, såsom:
-fryst bukfilé
-fryst ryggfilé
-fryst och beredd rom
-ovanstående produkter finns även ofryst

I början av 2010 kan vi konstatera att intresset för laken genom projektet har ökat och därmed efterfrågan. Priset på lake har i första ledet aldrig varit högre än nu, vilket ökar intresset från fisket och därmed möjlighet till ett ännu större utbud på marknaden.

20100318 Lakeprojektet är enligt de inblandade att betrakta som en succé!
Det bedöms finnas möjlighet att sälja ungefär ett ton lakedelar i veckan under kommande säsong.
Av detta skäl har projektledningen beslutat att f.o.m. 20100315 höja priserna till fiskarena för fiskarna!
(Se utförligare information på medlemssidan)

Om Du har lake för avsalu: Ring Bengt Olsson tel 070 661 05 60!

20100424

Yrkesfiskare i Vänern

Ändringar av storlek på lake
I samband med svårigheter att få tillgång till lake under hösten/vintern beslöt vi att prova om det gick att använda lake av mindre storlek. Efter att ha provat måste vi tyvärr konstatera att lake under 1,5 kg rensad vikt är för liten för att kunna användas. Utbytet blir för dåligt och våra kunder blir missnöjda, samtidigt som vi förlorar pengar.

Vi måste därför ändra tillbaka till att projektet endast använder lake över 1,5 kg rensad vikt. Ändringen gäller omgående. Även lake på 1,5 kg är i minsta laget, men om alla hjälps åt att försöka öka andelen över 1,8kg så bör allt kunna fungera bra.

Projektet arbetar på att kunna få fram en annan användning för den mindre laken och hoppas på att vi kan återkomma.

Från och med måndagen den 27 april köper vi endast isad, rensad lake, med huvudet kvar som väger över 1,5 kg. För aktuella dagspriser hänvisas till Medlemssidan.

2010.08.18 Ändrat pris på Laken. Detaljer finns på Medlemssidan.

Kontakta Bengt Olsson, 070-6610560 innan laken skickas till Göteborg.

Med vänlig hälsning
Svenska Insjöfiskarenas AB

Roland Norlén


2010.10.17 Lakeprojektets "fiskaffärsverksamhet" kommer 21 oktober 2010 att övergå i privat regi. För närmare besked om leveranser m.m. tag kontakt med kansliet eller se information på medlemssidan.

Vi konstaterar att projektet har ett antal bra leverantörer, kunder och mästerkockar som lärt sig uppskatta laken och som nu skall leva vidare utan styrgruppens vakande argusögon! Vi är övertygade om att detta kommer att gå bra tack vare det upplägg som styrgruppen arbetat fram.

Styrgruppens har gjort en utomordentlig insats för insjöfisket och desamma vill tacka för ett gott arbete!

2012.07.01 Konstateras att leveranser av lakeprodukter inställes - lagret är tyvärr SLUT!

Kansliet (Roland) kommer att bistå vid behov även framledes.

Insjöfiskarena / Mats


Svensk Fisks läckra lakerecept


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Kräftforskningsprojekt (Avslutat 2014)

Utveckling av förvaltningen av signalkräfta - hur skall man optimera fisket och förutsäga risken för populationskollapser?

Detta var titeln till en ansökan våren 2008 till Europeiska Fiskerifonden för att få medfinansiering till ett utvecklingsprojekt som är tänkt att utmynna i råd kring hur man uppnår ett hållbart kräftfiske. Signalkräftan har under det senaste decenniet ökat kraftigt i betydelse hos det svenska insjöfisket, och utgör en mycket stor del av inkomsterna för yrkesfisket i Hjälmaren och Vättern.

Trots långa traditioner med kräftfiske i landet finns det stora luckor i kunskaperna. Det behövs därför ett förbättrat kunskapsunderlag och en utveckling av övervakningen och rådgivningen på kräftfiskets område. Genom att analysera gamla och nya data och genom att driva ett nära samarbete med yrkesfisket (genom SIC), kräftfiskare med enskild fiskerätt, regionala myndigheter och forskare på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium, skall förslag på nya regelverk och förbättrad rådgivning tas fram. Tanken är att slå ihop de erfarenheter och kunskaper som de olika deltagarna har för att försöka svara på frågan som alla ställer sig: Hur påverkar fisket bestånden och hur skall fisket bedrivas på bästa sätt?

Projektplanen innehåller fem sammanhängande arbetspaket:
1. Sammanställning av befintlig kunskap.
2. Inhämtning av ny kunskap.
3. Samarbete med yrkesfiskare och andra intressenter.
4. Analyser och modeller baserade på tillgängliga data.
5. Förslag på nya förvaltningsstrategier, råd och riskanalyser för signalkräfta.

Projektet tjuvstartade i liten skala 2008 men satte igång ordentligt våren 2009 när slutligt besked kom om medfinansiering från Europeiska Fiskerifonden. Förhoppningen är att få fortsatt finansiering även 2010 - 2013, det vill säga så långt projektplanen sträcker sig.

Under sommaren har personal från Sötvattenslaboratoriet följt med fiskarena och tagit stickprov på de kräftfångster som görs i det ordinarie fisket. Man har undersökt fångsten och samlat information om kräftornas storlek och kön, könsmognad, och om kräftorna är skadade eller har kräftpest. Fiskarena som deltar i studien har också bokfört sina fångster lite noggrannare än normalt. Standardiserade provfisken skall genomföras och ytterligare stickprov kommer att tas på fångsterna under sensommaren. Dataläggning och analyser av resultaten kommer att göras när kräftsäsongen är slut för i år.

Det ömsesidiga intresset har varit stort och samarbetsklimatet mycket gott.


Lennart Edsman

Forskare

Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium


2010.02.10/12
Konferenser har hållits i Jönköping och Örebro för utvärdering av arbetsåret och disputation kring kommande års arbete. (Bild från Jönköping)

2010.11.12 Delrapport över projektets framskridande. Var så god klicka här

2011.11.22 KOstnader som uppkommit i projektet och som skall debiteras SLU och projektet skall debiteras på följande adress senast 30/11-11:
Insjöfiskarenas AB
Kräftforskningsprojektet
Tjust-Lunnagård
341 93 Bolmsö

2014.12.31 Projektet avslutat och finns tillgängligt hos SLU


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Trap & Transport, eller Charterresa till Sargasso (Pågående)

2009Konstateras att det europeiska ålbeståndet har det riktigt besvärligt.

Kraftverk, en ökande skarvpopulation och kanske andra för oss ännu okända faktorer gör det svårt för ålen.

Även fisket har en icke odryg anpart i ålbeståndets tillkortakommande.

Fisket har reducerats, vilket tyvärr inte får så stor effekt inom det område där våra medlemmar fiskar eftersom huvuddelen av den ål som växer upp gör det i vatten som belastas av vandringshinder. Ofiskad ål hamnar i kraftverkens turbiner.

Kraftindustrin kan omöjligen förväntas klara av att bygga bort vandringshindren inom en tidsutdräkt som krävs för att ålen skall kunna räddas.

Skarven har samma skyddsstatus som ålen och myndigheterna förmodas inte öka skyddet för ålen genom att minska den på skarven inom den närmaste framtiden. Det finns heller inga forskningsresultat ännu till stöd för något dylikt.

Insjöfisket har därför vid styrelsesammanträde den 11 nov -09 beslutat att för kraftindustrin framlägga en plan för att tillsammans med desamma flytta lekmogen ål från uppväxtområdena till västkusten.

Idén om detta har kommit från flera håll, men det känns som om det nu kan vara praktisk möjligt att verkställa densamma.

Tanken är dels att omdestinera ål från konsumtion till lekplats och dels att försöka få igång vilande fiskeresurser innan dessa överförs på andra områden.

Våra medlemmar har under flera årtionden deltagit i arbetet med transport av ålyngel upp till tillväxtområden och det omvända ter sig inte innebära några större svårigheter.

Genom att flytta blankålen med början redan innevarande säsong tvingas inte ålbeståndet vänta på färdigställande av vandringsvägar,utan får ett omedelbart stöd.

Vi vill på detta sätt försöka att som näring och tillsammans med andra aktörer ta vårt ansvar för ålens framtid genom de resurser som redan finns hos våra medlemmar.

2010


Januari 2010:

Projektet har framskridit till ett läge där vi vet att flera fiskare är redo att igångsätta fiske för projektets räkning redan detta år.

Överenskommelse har skett med transportör om deltagande i projektet.

2010.03.17 skrev Kraftindustrins företrädare och Fiskeriverket
på ett avtal om åtgärder för räddande av ålen förbi kraftverken. En av åtgärderna är flyttning av ål!
Avtalet kan bli ett oerhört kraftfullt medel att hjälpa ålbeståndet.
Är ålbeståndet på väg att bli ålvälbestånd??

2010.07.22 Avtal slöts mellan SIC och med delar av kraftindustrin.

Lilla Edet på 1800-talet


Lilla Edet


Utsläpp av ål vid Lilla Edet


Utsläpp av ål vid Lilla Edet


2011Några bilder från lastningen i Vänersnäs:

Erik Sparrevik från Vattenfall samt 5 x Gustavsson..
Erik Sparrevik från Vattenfall samt 5 x Gustavsson..

Vägning och kvalitetskontroll. Jimmy Gustavsson
Vägning och kvalitetskontroll. Jimmy Gustavsson

Vattenfalls kontrollant, Björn Lindkvist samt Jimmy Gustavsson
Vattenfalls kontrollant. Björn Lindkvist samt Jimmy Gustavsson

Första stinten på resan till Sargasso....
Första stinten på resan till Sargasso....

2012


För innevarande år har Vattenfall beslutat höja insatsen med 50%. HaV har bistått med dispenser för att uppnå detta mål.

2013


20130414 Beslut hos kraftindustrin att utöka verksamheten innevarande år med 50%.

2014


Kraftindustrin har beslutat fortsätta verksamheten under 2014.


2015


Kraftindustrin fortsätter verksamheten med något utökad budget. Vi ligger nu väldigt nära yrkesfiskets prestationsgräns. För ytterligare T&T-verksamhet krävs fleråriga beslut som kan möjliggöra att de befintliga fiskeföretagen vågar återinvestera och de förbjudna vågar starta upp igen. Särskilt problematiskt är utloppsfisket i Bolmen, där myndigheterna inte tillåter nyinvesteringar. Detta innebär att ål istället försvinner i Lagaåsystemets kraftverk.


2016


Projektet fortsätter 2016 på samma sätt som 2015.


2017


Projektet fortsätter på samma premisser som 2016.

SLU:s utvärdering av T&T från Vänern 2012
SLU:s utvärdering av T&T från Roxen och Glan 2013
Filmklipp från 2014-års T&T
Film från utsättning
Film om utsätt

Om transporter på Vattenfalls hemsida 1
Om transporter på Vattenfalls hemsida 2
Om transporter på Vattenfalls hemsida 3
Om transporter på Vattenfalls hemsida 4
Om transporter på Vattenfalls hemsida 5

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]Stockholms fiskauktion AB (avslutat 2016)

Insjöfisket har under 2015-16 varit delaktigt i bildandet av ett bolag som skall bedriva fiskauktion på slakthusområdet i Stockholm.
Projektet avslutades i november 2016 i och med auktionens start.
Stockholms Fiskauktion har blivit en mycket viktig aktör som betjänar insjöfisket.


Auktionens hemsida[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


MSC-certifieringar (Avslutat 2017)

Gos
Tre projekt som gjorts i samarbete med Europeiska fiskerifonden sedan 2006


Hjälmaren


Hjälmarens gösfiske certifierades 2006 såsom världens första certifiering av insjöfiske. Recertifierng är klar och gäller till 2018.
Till vänster på startsidan finns en länk till Hjälmarens Msc-gösfiske med information om certifikaten och om vilka fisken som deltar.


Vänern


Vänern har gjort en s.k. preassessment under 2014 med stöd från Europeiska Unionen, där vi konstaterade att det är högst möjligt att genomföra en full certifiering av gösfisket.
Själva certifieringen påbörjades under våren 2016 i samarbete med Mälaren.
Projektet är nu klart och våra medlemmar i Vänern säljer certifierad Gös i och med vårfisket 2017.


Mälaren


Under våren 2016 påbörjades även i Mälaren processen att certifiera gösfisket.
Projektet är klart och våra medlemmar i Mälaren säljer certifierad Gös från och med vårfisket 2017

Övriga planerade certifieringar


Under 2018 kommer SIC att överväga certifieringar av Gädda, Abborre, Löjrom och Kräfta.
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Vätterrödingen (Avslutat 2015)

Länsfiskekonsulenten Anton Halldén i Jönköping har länge haft en vision om att låta den höga kvaliteten på vätterfisken återspeglas i konsumenternas syn på exempelvis rödingen från sjön.

Inom fisket vill vi gärna delta i ett arbete för att göra denna vision verklig, och den 17 juli 2012 samlades en förberedande grupp på restaurang Spira i Jönköping för att brainstorma.

20130515
Redovisning av förstudien är gjord. Huvudprojektdelen har startat.

vatterroding1
Roland, Ywonne, Adam, Anton och Mats. Spira´s Patrik vid kameran

Maj 2015: Projektet avslutat och redovisat.

Vild Vätterfisk lever nu sitt eget liv!

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Kontrollprogram för sikfiske (Pågående)

Gos

Under våren 2015 öppnade Sic ett kontrollprogram som avser att ge möjlighet att framställa data om dioxinhalterna i sik. Resultatet skall användas för att ange hur fisket skall bedrivas på sätt så att konsumenternas hälsa inte riskeras, och för att myndigheterna ska kunna bedöma rimligheten i fisket.
Deltagande är öppet för medlemmar, men även för andra enligt överenskommelse.
Dokument i ärendet utlämnas under fliken "Kontrollprogram för Sikfiske" till vänster på hemsidan.
I januari 2017 utökades verksamheten kring kontrollprogrammet genom tvenne mindre projekt specifika för Vänern och Vättern, samt ett nationellt.
Projekten avser att ta en stor mängd prover avseende dioxinets korrelation till fetthalt och för att finna ut vilka bestånd som är fiskbara. Projekten skall även framställa kontrollprogram som kan utges till fisken som har behov av detta.
Projektägare är SIC och det vetenskapliga arbetet sköts av SLU och IVL.
Totala budgeten för de tre projekten är drygt 10 mkr.

Projektets hemsida

Om kontrollprogrammet på SIC:s hemsida[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Marknadsföring av fisk från Mälaren och Hjälmaren (Pågående)

Ett projekt i samarbete med Leader Mälardalen och EU:s Regionala utvecklingsfond


Gos

Projektet startade 2016 med syfte att göra fisken från sjöarna populär genom att nyttja möjligheten som gavs i och med att all gös från de båda sjöarna var MSC-certifierade och att en ny marknad öppnades då Stockholms Fiskauktion öppnade sin verksamhet i november 2016.
Projektledare är Johan Nilsson som avser att slutredovisa projektet under vintern 2017-18.
Redan under projektets gång har noterats avsevärda prisökningar på gös, gädda, abborre, kräfta och ål från de två sjöarna.
Projektledare: Johan Nilsson
Ekonomihantering: SIC:s kansli
Projektägare: SIC AB

Mer på Svensk Gös hemsida

Mer på SIC:s hemsida

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Ålen i Bolmen (Pågående)

Ett projekt i samarbete med LLUH Halland och EU:s Fiskerifond


Gos Gos


Sjön Bolmen i sydvästra Småland har historiskt sett haft ett utmärkt ålfiske, som under senare år främst fiskats för Trap & Transport i akt att främja ålens reproduktion.
Bolmens Fiskevårdsområdesförening har noterat att de stora utsättningar av ålyngel som gjorts inte resulterat i förväntad produktion.
Av detta skäl har föreningen ansökt om medel ur EU:s Fiskerifond via Hallands Leaderområde för att försöka utreda skälet till misslyckande.
Positivt beslut om projektet fattades i Leaderområdet den 14/9 2017.
Insjöfiskarena har bistått projektet i samband med ansökan och kommer att delta genom ekonomihantering och administration åt föreningen.
Projektledare kommer att vara Claes Gauffin, Bolmens Fvof.
Vetenskaplig del skötes av Håkan Wickström, SLU.
Ekonomihantering sker genom Maria, SIC:s kansli
Projektägare: Bolmens Fiskevårdsområdesförening

LLUH Halland

SLU Aqua

Bolmens Fvof

Europeiska Havs- och fiskerifonden
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]


Fisketillsyn (Pågående)

Ett projekt i samarbete med LLUH Halland och EU:s Fiskerifond


Gos Gos


Projektet avser att visa en modell för uppbyggnad av ordentlig fisketillsyn i privatägda fiskevatten i landet.
Tillsammans med Länsstyrelsepersonal från Jönköpings län och Fiskevårdsområdesföreningen samt material från Fiskevattenägarna har ett 20-tal tillsynsmän från sjön Bolmen utbildats i fisketillsyn.
Projektet, som skall avslutas under 2017, har under första säsongen redan visat att tillsynen bidragit bättre ordning i sjön.
Projektägare: SIC AB

LLUH Halland

Länsstyrelsen i Jönköping om tillsyn

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Europeiska Havs- och fiskerifonden
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]